دریافت(تحلیل تیریک سر درگیرتحت بارمتمرکز درنرم افزار اباکوس)

در این تحلیل یک تیر یک سر درگیر تحت یک نیروی متمرکز قرار قرار گرفته و تنش در المان های محاسبه شده است .تنش در طول تیر در المان های مختلف مورد بررسی قرارگرفته ونمودار تنش برحسب طول تیر ترسیم شده است. تعریف مسئله: یک تیرفولادی مکعبی از رده ی (a) ,با مدتحلیل تیریک سر درگیرتحت بارمتمرکز درنرم افزار اباکوس||سی دی39015348|cdr34052223|توزیع تنش درتیر یک سر درگیر,تحلیل تیر با نرم افزار اباکوس,توزیع تنش در تیر با مقطع
هم اکنون فایل با موضوع تحلیل تیریک سر درگیرتحت بارمتمرکز درنرم افزار اباکوس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این تحلیل یک تیر یک سر درگیر تحت یک نیروی متمرکز قرار قرار گرفته و تنش در المان های محاسبه شده است .تنش در طول تیر در المان های مختلف مورد بررسی قرارگرفته ونمودار تنش برحسب طول تیر ترسیم شده است.
تعریف مسئله:
یک تیرفولادی مکعبی از رده ی (a) ,با مدول یانگ GP 205 نسبت پواسون 0.3وبه طول cm100 توسط یکی از وجوه خودبه دیوارجوش شده است.این تیر تحت نیروی محوری متمرکز KN50 وبه صورت کششی قراردارد.
با تحلیل المان محدود مشخص کنید که در چه فاصله ای از نقطه ی اعمال نیرو, تنش در مقطع تیر یکنواخت می شود.
مشخصات تیر به شرح زیر است.

فرضیات:
ابتدا مدل هندسی تیر با ابعادشکل زیردر نرم افزا آباکوس طراحی شد وشرایط مرزی به صورت زیر انتخاب شد:
-تیر در L=0 داری تکیه گیر دار است.
-نیرو در صفحه ای که درآن100L= است اعمال گردیده است.
-اندازه ی مش ها (طول المان ها) cm1درنظر گرفته شده است.