دریافت(کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS)

حجم فایل : 1.0 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 36 بنام خدا 1 2 تحلیل عاملی Factor Analysis این روش توسط کارل پيرسون 1901 و چارلز اسپيرمن 1904براي اولين بار هنگام اندازه گيري هوش مطرح شد. براي تعيين تأثيرگذارترين متغيرها در زمانيكه تعداد متکارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS||سی دی50678958|cdr34052223|
هم اکنون فایل با موضوع کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 1.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 36
بنام خدا 1 2 تحلیل عاملی Factor Analysis
این روش توسط کارل پيرسون 1901 و چارلز اسپيرمن 1904براي اولين بار هنگام اندازه گيري هوش مطرح شد.
براي تعيين تأثيرگذارترين متغيرها در زمانيكه تعداد متغيرهاي مورد بررسي زياد و روابط بين آنها ناشناخته باشد، استفاده مي شود. در اين روش متغيرها در عاملهايي قرار مي گيرند، به طوريكه از عامل اول به عاملهاي بعدي درصد واريانس كاهش مي يابد، از اين رو متغيرهايي كه در عامل هاي اولي قرار مي گيرند، تأثيرگذارترين هستند. 3 تحليـل عوامـل يكـي از روش هاي پيشرفته آماري است كه بر اساس آن داده هاي تجربـي به ابعاد كمتري كاهش مي يابند.
روش تحليل عوامل روابط دروني بين دادههاي مورد تحليـل را
تعيين مي كند.
4 5 طبقه بندی تحلیل عاملی تحلیل عامل اکتشافی:(Exploratory Factor Analysis=EFA)
از قبل مشخص نیست که کدام متغیرهای مشاهده شده با کدام عامل ارتباط دارد .در این حالت محقق می خواهد بداند که هر یک از متغیرهای مشاهده شده با کدام عامل بهتر ارتباط دارد.
تحلیل عامل تائیدی:(Confirmatory Factor Analysis=CFA)
از قبل مشخص می گردد که کدام متغیرهای آشکار شده با کدام عامل ارتباط دارد. در این حالت محقق در پی یافتن میزان ارتباط یا بار عاملی (factor loading) است.
6 تحلیل عاملی اکتشافی هدف از تحلیل عاملی اکتشافی، بررسی یک حوزه (field) برای کشف ابعاد یا سازه‌های اصلی آن حوزه است. به همین علت بود که اسپیرمن (1904) تحلیل عاملی را در حوزه تواناییهای انسان بوجود آورد. او سعی کرد به این سؤال که چرا بین تواناییهای انسان همیشه همبستگی مثبتی وجود دارد پاسخ دهد. (در تحلیل عاملی توانایی‌ها، این موضوع صورتبندی مثبت نامیده می‌شود بدین معنا که تمام همبستگی‌های ماتریس همبستگی، مثبت است).
به طور کلی در تحلیل عاملی اکتشافی، قاعده بر این است که محققان تا حدامکان متغیرهای بسیاری را وارد تحلیل کنند تا ببینند کدام یک از آنها روی عامل موردنظر بار عاملی دارند.
7 در تحلیل عاملی اکتشافی هیچ فرضیه ای از پیش وجود ندارد و پژوهشگر بایستی معرف هایی (براساس نظریه ها یا نظر متخصصان و ...) را انتخاب نماید و سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به بررسی ساختار عاملی زیربنایی معرف ها بپردازد. 8 پژوهشگر به دنبال بررسی داده‌های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخصها و نیز روابط بین آنهاست.
هدف تلخيص مجموعه اي از داده ها می باشد، و از تحليل مولفه هاي اصلي استفاده مي‌شود. 9 پيش فرض هاي تحليل عاملي حجم نمونه
نرمال بودن: متغيرها داراي توزيع نرمال باشند.
خطي بودن متغيرها: خطي بودن مهم است زيرا تحليل عاملي مبتني بر همبستگي است.
دور افتاد ه ها در ميان موردها از مجموعه داد ه ها حذف شوند. 10 حجم نمونه تعيين حجم نمونه در روش تحليل عوامل بـه عنـوان يكـي از مشكلات موج...